Barion Pixel
Oldal kiválasztása

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önálló üzletépítőkre vonatkozó általános szerződési feltételek.

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza a Hemplux Hungary Kft. által forgalmazott áruk önálló üzletépítők által történő értékesítési tevékenységét, a jutalék jogosultság feltételeit.

 

Hemplux Hungary Kft.

Nyilvántartást vezető hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 15-09-087672

adószám:                    28749464-2-15

székhely:                    4343 Bátorliget, Báthori utca 51.            

telephely:                    4032 Debrecen, Füredi út 76

email cím:                  info@hemplux.hu

Kapcsolattartó:           Csóka Bence

ügyfélszolgálat:          063075 1984

Ügyvezető:                 Csóka Bence

honlap:                       www.hempluxlevels.hu

(továbbiakban: Hemplux)

A jutalék jogosultság mértékét a mindig aktuális Kompenzációs Terv tartalmazza, mely jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi.

 

 

 1. Tagsági jogviszony létrejötte

 

1.1.      Regisztráció – Tagság létrejötte   

A www.hempluxlevels.hu/regisztracio oldalon történő online regisztrációval a 18. életévét betöltött természetes személy regisztrált taggá válik.  

A regisztrációs űrlap kitöltésével, a regisztrációs adatok megadásával a természetes személy  minden további intézkedés és nyilatkozat megtétele nélkül taggá válik.

A taggá válásnak egyetlen feltétele a regisztráció, a tagnak további feltételt nem kell teljesítenie, nincs kötelező vásárlás.

A regisztrálással a természetes személy elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot és az ÁSZF tartalmát.

Az elküldött regisztrációt a Hemplux azonosító számon iktatja és tárolja, arról a regisztrált tagot tájékoztatja.

 

 

1.2.      Önálló üzletépítő tag

A regisztrált Tag a starter packet megvásárlásával önálló üzletépítővé taggá válik. Az önálló üzletépítőt tevékenysége alapján jutalék illeti meg.  

Az Önálló üzletépítő tag jogosult a Hemplux termékeinek kedvezményes áron történő megvásárlására,  valamint  arra,  hogy  részesüljön  kompenzációs tervben meghatározott jutalékból.  

 

 

 

 

1.3.      Önálló üzletépítő mint független vállalkozó  

 

Az önálló üzletépítő tudomásul veszi, hogy tevékenységét önállóan végzi, teljesítménye után járó jutalékát azon vállalkozásán keresztül veheti fel, melyet a Hemplux Hungary Kft részére bejelent, mely nevében a jutalék összegére vonatkozóan számláját kiállítja.

Önálló üzletépítő az általa működtetett egyéni vagy társas vállalkozás gazdasági tevékenységéért önálló felelősséget vállal.

Az önálló üzletépítő tudomásul veszi, hogy a Hemplux Hungary Kft által forgalmazott termékek ajánlásával saját nevében jár el, részére a Hemplux Kft semmilyen jövedelmet, sikert vagy hasznot nem garantál.

Tekintettel arra, hogy az önálló üzletépítő tevékenysége során saját nevében jár el, így köteles viselni az esetleges tisztességtelen piaci magatartásának minősülő tevékenységének, illetve az adatvédelmi szabályok megsértésének következményei.

 

 

 1. Szerzői jogok

2.1.     

Az önálló üzletépítő tevékenysége során a Hemplux nevet, mint az általa használt, ajánlott és forgalmazott nevet üzleti tevékenysége során használhatja, azonban a Hemplux Hungary Kft által használt szerzői jogvédelem alatt álló ismertetőket, tájékoztató anyagot kizárólag a Hemplux Hungary Kft ajánlásának megfelelően jogosult használni.

 

2.2.

Önálló üzletépítő kizárólag csak a Hemplux által kiadott kiadványokat, ismertetőket, internetes oldalakat használhatja, ezek tartalmát nem módosíthatja, azokat nem dolgozhatja át.

 

2.3.

Az Önálló üzletépítő  – a Hemplux termékek forgalmazására vonatkozóan létrehozott – saját weboldalának és egyéb üzleti anyagainak közzétételét megelőzően köteles a Hemplux Hungary Kft írásos jóváhagyását beszerezni. A weboldal közzététele, a tájékoztató és reklám anyagok felhasználása kizárólag a jóváhagyás kiadása után lehetséges.

 

2.4.

Önálló üzletépítő a forgalmazott termékekre, az üzleti hálózatra vonatkozóan a médiában önálló nyilatkozatot nem tehet, nyilvános szereplését csak a Hemplux előzetes írásos jóváhagyását követően kezdheti meg.   

 

2.5.

A  hemplux.hu és a hempluxlevels.hu honlap  a szerzői  jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül.

A weboldal tartamának másolása, felhasználása, annak változatlan, vagy nagyrészt azonos tartalmának mind szöveges, mind képi átvétele a tulajdonos külön írásos hozzájárulása nélkül tilos és díjköteles. A honlapon található termékadatok, termékleírások és termékfotók kizárólag felhasználói jog birtokában használhatóak fel és jeleníthetőek meg más honlapon.

Amennyiben a hemplux.hu vagy a hempluxlevels.hu weboldalon található adatokat harmadik személy honlapján bizonyíthatóan azonos formában észleljük, kötbérigényünket érvényesítjük.

Harmadik személy a honlap tartalmának másolásával, átvételével és saját honlapján történő megjelenítésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja kötbérfizetési kötelezettségét, miszerint másolt bekezdésenként 1000 EUR kötbér fizetésére köteles. A jogosulatlan felhasználó elfogadja továbbá azt is, hogy a bizonyításhoz közjegyzői tanúsítás alkalmazása esetén a tanúsítás megléte önmagában bizonyítja a másolás tényét.

III. Vásárlás

 

3.1.

A termékek vásárlásának szabályira a Hemplux Hungary Kft által közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkozik.

A hempluxlevels.hu oldalon történő regisztrációval azonnali és állandó kuponhoz jut, melyet minden egyes vásárlásánál felhasználhat.

A vásárlással kapcsolatban a megrendelés menetét, a fizetési feltételeket, az elállás lehetőségét, a panaszkezelés és jogorvoslat szabályait az ÁSZF tartalmazza.

 

 

 1. Tagsági jogviszony változása

 

4.1.

Egy tag egy pozíció

Minden tag érvényesen csak egy pozíción szerepelhet a Hemplux rendszerében.

Több pozícióban történő regisztráció esetén a Hemplux jogosult az egyik pozíciót törölni.

 

4.2.

Pozíció átruházás

A pozíció, azaz a tagsági státusz személyhez kötődik.

A pozíciót átruházni kizárólag a Hemplux írásbeli jóváhagyásával lehet. Az átruházást az átruházó és az átvevő tag együttesen kötelesek írásban kérvényezni. A pozíció átruházás jóváhagyásának feltétele, hogy az új tulajdonos kötelezettséget vállaljon arra, hogy az átruházást követően a pozíciójának megfelelő –  a kompenzációs tervben foglalt – kötelezettségeket teljesíti.

Amennyiben az új tulajdonos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, ………………..

Társpozíciók csak együttesen ruházhatóak át.

A pozíció átruházása esetén az átruházó Tag tagsága megszűnik, csoportját  elveszti  és  egy naptári  évig  újból  más  taghoz nem csatlakozhat. Saját korábbi szponzorához egy éven  belül bármikor csatlakozhat új tagként.

Az átruházást megelőzően az átruházó Tagot illető jutalék felvételére kizárólag az átruházó tag jogosult, az átvevő tag csak  az  átruházás  időpontját  követően  rendelkezhet a jutalékkal, visszamenőleges jutalékfizetésre nincs lehetőség.

 

4.3.

Pozíciók cseréje

A pozíciók tagok közötti cseréje esetén az átruházásra vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy a tagok tagsága nem szűnik meg, mivel a két tag egymás részére ruházza át tagsági pozícióját. A pozíciók cseréjéhez a Hemplux írásos hozzájárulása szükséges azzal, hogy azt indokolás nélkül is megtagadhatja.  

 

4.4.

Szponzorváltás

A szponzorváltás kizárólag a Hemplux engedélyével lehetséges abban az esetben, ha a Tag írásban kérelmezi a szponzorváltását, melyhez a hálózatban fölötte lévő szponzorvonala   szinten hozzájárul.

Társpozíciók csak  együttesen kérvényezhetik  a  szponzorváltást. 

A  kérelmező  Klubtag  a  korábbi  struktúrájából törlésre  kerül,  és engedélyt  kap  arra,  hogy  azonnal  újra  csatlakozzon  új  szponzorához. 

A pozíciók cseréjéhez a Hemplux írásos hozzájárulása szükséges azzal, hogy azt indokolás nélkül is megtagadhatja.  

4.5.

Csoport elvesztése

Amennyiben az Önálló Üzletépítő tag 6 hónapon keresztül inaktív, azaz nem vásárol, a 6. inaktív  hónap  lezárást  követően  a  Hemplux  fogyasztó taggá minősíti  át  és  teljes  csoportját –végtelen mélységig –elveszíti,  mely  csoport  ebben  az  esetben  a  szponzorvonalon  eggyel  fentebb  kerül  a legközelebbi taghoz. 

A csoport elvesztését követően annak visszaszerzésére a tagnak nincs lehetősége, de új csoport építésével ismét Szponzorrá válhat.

 

 1. Tagság megszűnése

 

 

5.1.      Tagság és Pozíció megszüntetése felmondással

A Tag jogosult tagsági jogviszonyát bármikor indokolás nélkül felmondani tárgyhó végére írásbeli felmondó nyilatkozatának megküldésével.

Amennyiben  a  volt  tag újra csatlakozni kíván a Hempluxhoz, a felmondását követő egy naptári év után bárkihez csatlakozhat. Egy  éven  belül  kizárólag  saját  előző  szponzorához  regisztrálhat  vissza  új tagként,  de csoportját nem kaphatja vissza.

 

5.2.      Kizárás

A Hemplux a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat feltételeinek súlyos megszegése esetén szerződésszegés jogcímén egyoldalú, írásos nyilatkozattal azonnali  hatállyal  kizárhatja a Tagot.

A Hemplux által szerződésszegés miatt kizárt tag és hozzátartozója a kizárást követő egy éven belül tagsági jogviszonyt nem létesíthet.

 1. Jutalék jogosultság

 

 

6.1.

Önálló üzletépítő üzleti tevékenysége alapján a mindig aktuálisan érvényben lévő kompenzációs tervben foglalt feltételekkel és mértékben jogosult jutalék kifizetésére.  

 

 

kompenzációs terv

 

Fogalom meghatározás

 

Havi jutalék: A havi jutalékok kiszámítása 00:00 órakor (UTC+02:00) kezdődik minden hónap első napján és a hónap utolsó napján 23:59 órakor (UTC+02:00) ér véget. A havi jutalékok a következő hónap 15-én kerülnek kifizetésre A jutalék kifizetése bankszámlára való utalással történik.

 

Ambassador: Hemplux független üzletépítő

 

Auto order: Egy választható program, mely lehetővé teszi a független értékesítők számára, hogy minden hónap ugyanazon a napján az általuk kiválasztott termékeket automatikusan megkapják.

 

Rang: A hálózatban elért legmagasabb pozíció

 

Business Volume (BV): Üzleti pontérték. Az egyéni értékesítés és a jutalékok után járó pont érték.

 

Monitoring hónap: Arra a hónapra vonatkozik, amikor a minősülési feltételek teljesülését felülvizsgálják. Az Ambassador ebben a időszakban minősül, ha eléri a kritériumokat.

 

A jutalékok kifizetésének feltételei

 

 1. követelmény

 

Regisztráció a Hempluxlevels.hu oldalon és a starter pack megvásárlása. A starter pack bruttó 65 970 Forintba kerül. Regisztrált tagként ezt 52 776 Forintért tudod megvásárolni. A regisztráció után kapott egyedi kódoddal, jogosult vagy a termékek kedvezményes megvásárlására.

 

 1. követelmény

 

A ranghoz szükséges minimum BV fenttartása minden hónapban, akár vásárlók utáni termék

értékesítés vagy jutalékok formájában. Megjegyzés: a Hemplux levels programban az Ambassador státusz alapfeltétele a starter pack megvásárlása. A Hemplux az értékesített termékek után fizet jutalékot, ezért a kezdőcsomag megvásárlása már jutalékot generált.  A Hemplux Ambassador rang megszerzése 18. betöltött életévhez kötött.

 

Hemplux vásárlói értékesítések

 

A közvetlen vásárlói értékesítés módja: A Hemplux termékek kedvezményes megvásárlása és tovább értékesítésé a vásárlók felé. Minden vásárlónak történő eladás Személyes Pontértéket (BV) generál.

 

Ha a hálózatépítésben rejlő lehetőségeket is kihasználod, akkor a hálózatodba tartozó Partnerek forgalmából is részesedsz. Van még öt Partnered, akik hozzák a 60 000 Ft termék értékesítést. A forgalmuk után járó jutalékot szintén BV-ben mérjük.

 

Vezetői jutalék= saját bónusz szinted – partereid bónusz szintje

 

Vezetői jutalékon felül, vezetői bónuszt érhetsz el ami 3%

A Vezetői Bónusz úgy érhető el, hogy legalább 8 bónuszfizető vonallal rendelkezel és 18.400 BV összforgalmat érsz el (csapat szinten)

 

Manager bónusz

 

A manager bónusz fix 7% minden olyan elsővonalasod után aki elérte a 21%-os bónusz szintet.

 

Mélységi bónusz

 

Két közvetlen 21%-os vonallal rendelkezel. Ekkora hálózat esetében már a Partnereid némelyikének is lesz saját 21%-os vonala. De ha akármelyik közvetlen Partnered Manager Bónuszt kap a saját közvetlen 21%-os vonala után akkor logikailag már innen nem járna bónusz. Viszont ebben az esetben megjelenik a Mélységi Bónusz. Ez 2%.

 

Level mélységi bónusz

 

Amikor a hálózatod még tovább növekszik, akkor lesznek olyan Partnereid, akik már nem csak Manager Bónuszra, hanem Mélységi Bónuszra is jogosultak lesznek. A kompenzációs terv szerint ugyanarra a forgalomra ugyanaz a bónusz csak egyszer fizethető ki (vagyis nem kaphatsz te is, és a Partnered is bónuszt, amikor mindkettőtök foralmában kimutatható egy alsóbb vonal forgalma), ezért ezekben az esetekben Level Mélységi Bónusz jár neked.

 

A level mélységi bónuszt még 3 szinten keresztül fogod kapni.

 

Level mélységi bónusz 1: 1%

Level mélységi bónusz 2: 0,5%

Level mélységi bónusz 3: 0,25%

 

Kvalifikációs szintek és bónuszok

 

Brand Ambassador

 

Kvalifikáció

 1. Regisztráció a www.hempluxlevels.hu oldalon
 2. Kezdőcsomag megvásárlása

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár

 

Junior manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 300BV saját értékesítés 2 hónapon keresztül
 2. 2500 BV 2 hónapon keresztül
 3. Legalább 5 Ambassador az elsővoanaldban

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék

 

Manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 300BV saját értékesítés 3 hónapon keresztül
 2. 4000 BV 3 hónapon keresztül
 3. Legalább 8 Ambassador az elsővonaladban

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz

 

Extrák

 

 1. Iphone (Egyszeri juttatás)

 

Csoport manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 300BV saját értékesítés 3 hónapon keresztül
 2. 10000 BV 3 hónapon keresztül
 3. Legalább 8 Ambassador az elsővonaladban

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz

 

Extrák

 

 1. Macbook (Egyszeri juttatás)

Senior csoport manager

 

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 300BV saját értékesítés 3 hónapon keresztül
 2. 20000 BV 3 hónapon keresztül
 3. Legalább 8 Ambassador az elsővonaladban

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz
 4. Manager bónusz

 

Extrák

 

 1. Autobónusz (KIA Stonic)
 2. Vezetői rendezvények
 3. Folyamatos továbbképzések

 

Szervezeti manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 100BV saját értékesítés 6 hónapon keresztül
 2. 35000 BV 6 hónapon keresztül
 3. Legalább 12 Ambassador az elsővonaladban

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz
 4. Manager bónusz
 5. Mélységi bónusz
 6. Éves bónusz

 

Extrák

 

 1. Autobónusz (Mercedes C)
 2. Szervezeti manager rendezvények
 3. Szervezeti manager akadémia
 4. Iroda támogatás

 

Bronz szervezeti manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 100BV saját értékesítés 6 hónapon keresztül
 2. 60000 BV 6 hónapon keresztül
 3. Legalább 12 Ambassador az elsővonaladban
 4. Legalább 2×21%-os vonal

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz
 4. Manager bónusz
 5. Mélységi bónusz
 6. Éves bónusz
 7. Bronz szervezeti manager bónusz

 

Extrák

 

 1. Autobónusz (Mercedes C)
 2. Szervezeti manager rendezvények
 3. Szervezeti manager akadémia
 4. Iroda támogatás
 5. Nyaralás

 

Ezüst szervezeti manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 100BV saját értékesítés 6 hónapon keresztül
 2. 11000 BV 6 hónapon keresztül
 3. Legalább 12 Ambassador az elsővonaladban
 4. Legalább 4×21%-os vonal

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz
 4. Manager bónusz
 5. Mélységi bónusz
 6. Éves bónusz
 7. Ezüst szervezeti manager bónusz

 

Extrák

 

 1. Autobónusz (Mercedes E)
 2. Szervezeti manager rendezvények
 3. Szervezeti manager akadémia
 4. Iroda támogatás
 5. Nyaralás

 

 

Arany szervezeti manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 100BV saját értékesítés 6 hónapon keresztül
 2. 210000 BV 6 hónapon keresztül
 3. Legalább 12 Ambassador az elsővonaladban
 4. Legalább 8×21%-os vonal

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz
 4. Manager bónusz
 5. Mélységi bónusz
 6. Éves bónusz
 7. Arany szervezeti manager bónusz

 

Extrák

 

 1. Autobónusz (Mercedes S)
 2. Szervezeti manager rendezvények
 3. Szervezeti manager akadémia
 4. Iroda támogatás
 5. Nyaralás

 

Platina szervezeti manager

 

Kvalifikáció

 1. Legalább 100BV saját értékesítés 6 hónapon keresztül
 2. 400000 BV 6 hónapon keresztül
 3. Legalább 12 Ambassador az elsővonaladban
 4. Legalább 11×21%-os vonal

 

Bónuszok

 1. Kedvezményes vásárlói ár
 2. Vezetői jutalék
 3. Vezetői bónusz
 4. Manager bónusz
 5. Mélységi bónusz
 6. Éves bónusz
 7. Platina szervezeti manager bónusz

 

Extrák

 

 1. Autobónusz (Mercedes AMG GT)
 2. Szervezeti manager rendezvények
 3. Szervezeti manager akadémia
 4. Iroda támogatás
 5. Nyaralás

 

 

 

Az ábrákkal és példákkal szemléltetett kompenzációs terv letölthető a linken.

 

 

6.2.

Önálló üzletépítő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hemplux termékekre vonatkozó egyértelműen megtévesztő információt ad a potenciális vevők részére, úgy – a jogsértés súlyosságától függően – 1-6 hónap bónuszmegvonást vonhat maga után.

 

 

 

 

 

VII.     Online office

 

7.1.

A Tag a Hempluxhoz történő csatlakozásakor kapott azonosítója és jelszava segítségével önálló online felületet jogosult használni, személyre szabott back office-val rendelkezik.  A tag ezen az online felületen naprakész információt kap saját, valamint hálózata tevékenységéről, leadhatja  rendeléseit, letöltheti a munkájához szükséges nyomtatványokat, valamint tájékozódhat aktuális információkról.

A tag hozzájárulhat ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait szponzora az online office-on keresztül  láthassa,  illetve  felső  három szponzorának  a  Hemplux azokat  külön  engedély  nélkül kiadhassa;

 

 

VIII.   Egyéb rendelkezések

 

8.1.

Minden regisztrált tag kötelessége, hogy megismerje a Hemplux Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Hemplux Hungary Kft a www.hempluxlevels.hu weboldalon Szervezeti és Működési Szabályzatát bárki számára elérhető módon közzéteszi.

 

8.2.

Hemplux Hungary Kft Adatkezelési Tájékoztatója a www.hempluxlevels.hu weboldalon közzétételre került: www.hempluxlevels.hu/adatkezeles

 

8.3.

A Hemplux Hungary Kft törekszik a jogviták békés elintézésére.

Tagok esetleges panaszaikat a Hemplux Hungary Kft jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban is feltüntetett postai levelezési címére, vagy elektronikus címére jelenthetik be.

Vásárlással kapcsolatos kifogásokat a tag a hempluxlevels.hu weboldalon is közzétett Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak szerint terjesztheti elő,

www.hempluxlevels.hu/ASZF

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 

A Hemplux Hungary Kft fenntartja a jogot a Szervezeti és  Működési  Szabályzat megváltoztatására a Tag és az Önálló Üzletépítő külön értesítése nélkül is.

 

A  változás hatályba lépésének napja a www.hempluxlevels.hu weboldalon történő közzététel napja.

 

 

Kelt: Budapest, 2021. február 10.       

 

 

 

            ……………………………………………………….…………………….

                                   Hempux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Működési szabályzat és ügynöki szerződés letöltése

0
  0
  Kosarad